Handlingar till årsmöte 2021

Här är samtliga handlingar till årsmötet som hålls via Teams den 27/5 klockan 13-15.

Länk till mötet skickas till de som föranmält sig via formuläret på hemsidan: Anmälan till Årsmöte 2021

Dagordning för årsmötet:

1 Stämmans öppnande
2 Val av mötesordförande och sekreterare
3 Val av två justeringsmän
4 Godkännande av dagordningen
5 Mötets utlysande
6 Upprop. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträkningskontrollanter
7 Verksamhetsberättelse 2020
8 Resultat- och balansräkning 2020
9 Revisionsrapport
10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11 Fastställande av medlemsavgifter samt inträdes- och serviceavgifter
12 Fastställande av arvode till styrelse och revisorer
13 Fastställande av budget för verksamhetsåret 2021
14 Val av ordförande i BFB
15 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter (BFB, HiB samt RivoSaner)
16 Val av revisor och revisorssuppleant
17 Val av ordförande och ledamöter i valkommittén
18 Behandling av inkomna motioner och ärenden
19 Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2021
20 Styrelsens förslag till reviderade stadgar och kriterier för medlemskap i BFB (inkl HiB och RivoSaner)
21 Datum för föreningens höstmöte 2021
22 Stämmans avslutning

Handlingar:

OBS! Handlingar ligger numera under Medlemssidor/Dokument. Medlemmar kan hämta dessa samt övriga handlingar/dokument genom att logga in.

1 Dagordning BFB årsmöte 2021

5 Medlems- och serviceavgifter BFB för 2021

 

 

Förslag till budget och medlemsavgifter kompletteras/skickas separat.