Agenda och program för årsmöte 2022

Den 12 maj håller BFB årsmöte för 2022. Platsen är Hotel J i Nacka Strand, strax öster om Stockholm. Mötet inleds med gemensam lunch för alla medlemmar som anmält sig till mötet. Anmälan har legat uppe här på hemsidan sedan en längre tid. Programmet ser ut som följer:

12.00 – Lunch

13.00 – Mötet startar. Upprop och därefter börjar vi årsmötet.
14.00 – Årsmötet avslutas och därefter information och föreningens pågående arbete och verksamhet. Bland annat om utbildning, lagbevakning, auktorisation och kommande medlemsaktiviteter.
14:15 – kaffepaus
14:45 – återsamling, föreningsinformation och verksamhet.
Vi avslutar med kort bensträckare.
15:30 – Inspirationsföreläsning med Magnus Bornäs från iManagement AB
16:30 – Avslutning och därefter incheckning

17:00 – Återsamling för gemensam aktivitet
18:30 – BFB:s vårmiddag samt efterföljande branschmingel

Nedladdningsbara handlingar:

Dagordning BFB årsmöte 2022

Valberedningens förslag 2022

Stadgar BFB rev 2021

Verksamhetsberättelse BFB 2021

Årsredovisning BFB 2021
OBS! Denna årsrapport ska kompletteras enligt informationen nedan.

Då verksamheten i BFB även under år 2021 är summan av de tre föreningarna BFB (huvudförening), HiB och Riv- och Sanering (underföreningar) kommer totala resultatet och balansen redovisas i form av konsoliderad rapport vilken föredras på årsmötet. Resultat och balans påverkas av underföreningarna genom att de är mottagare av det branschstöd som utbetalas av Byggföretagen enligt samarbetsavtal. Idag finns det ingen aktiv verksamhet i underföreningarna utan all verksamhet bedrivs i BFB. Nytt samarbetsavtal med Byggföretagen började gälla 1/1 2022 och har därmed övergått till BFB. Detta innebär att 2021 blir sista året som vi har den här strukturen med tre olika rapporter som ska sammanföras till en gemensam.

Revisionsberättelse BFB 2021 signed